News and Notices


प्रयोगशाला सन्‍चालन एंव ढुसी जन्‍य रोगहरुको पहिचान (Laboratory set up and Mycological Training) सम्‍वन्‍धी तालिम

Submit By :

वाली संरक्षण  निर्देशनालय, हरिहरभवन,ललितपुर र WIN ROCK-International Asia farmer to farmer(F2f) को संयुक्त आयोजनामा University of Arkansas,USA का प्राध्‍यापक डा. जेम्‍स कोरेल(James Corel) ले स्‍वय‌ं सेवक रुपमा यस निर्देशनालयको प्रयोगशाला सन्‍चालन एंव ढुसी जन्‍य रोगहरुको पहिचान (Laboratory set up and Mycological Training) सम्‍वन्‍धी तालिम मिति २०७४।०२।३१ देखि २०७४।०३।०८ सम्‍म सन्‍चालन भएको थियो उक्त तालिमको विषयबस्‍तुको विस्‍तृत  जानकारी यसै संलग्‍न NewsLetter मा प्रस्‍तुत गरिएको छ।

NEWSLETTER