News and Notices


Pesticide Risk Reduction and Management सम्बन्‍धी तालीम सम्‍पन्‍न

Submit By :

कृषि तथा खाद्य संगठन (FAO) को सहयोगमा संचालित बाली संरक्षण निर्देशनालय अन्‍तर्गतको Pesticide Management in Agriculture (FAO/TCP/3502) परियोजनाको लक्ष्य अनुसार विभिन्‍न जिल्‍ला कृषि विकास कार्यालय एवं सम्बन्‍धित कार्यालयका १० जना बाली संरक्षण अधिकृतहरुका लागि Pesticide Risk Reduction and Management सम्‍बन्‍धी तालिम २०७३।१२।०९ र १० गते सम्‍पन्‍न भएको छ।