News and Notices


E- plant clinic संचालन तालिम

Submit By :

यस निर्देशनालय र CABI Plantwise कार्यक्रमको सहयोगमा यस बर्ष देखि E- Plant clinic संचालन गर्ने कार्यक्रम भए बमोजिम ४० जना प्‍लान्‍ट डक्‍टरको लागि E- Plant clinic संचालन सम्‍बन्‍धि तालिम आयोजना गरिएको छ। उक्त तालिम काठमाण्डौंमा मिति २०७३।११।२४ देखी २५ सम्‍म उड ल्‍याण्‍ड होटल दरवार मार्गमा र पोखरामा मिति २०७३।११।२७ देखि २८ सम्‍म लेक साइड पोखरामा संचालन हुन गई रहेको छ ।