नर्मस् (NORMS) र कार्यविधिहरु

S.N. Title
1 Pesticide effect on children (Poster)
2 सामुदायिक आई.पी.एम. श्रोतकेन्द्र संचालन कार्यबिधि २०७४
3 वार्षिक सघन आई. पि. एम. कृषक पाठशाला संचालनको नर्मस् (Norms), २०६७
4 आइ.पी.एम. कृषक सहजकर्ता वाट वाली उपचार शिबिर (प्लाण्ट क्लिनिक) संचालन नर्मस २०७४